เบอร์โทรศัพท์ 02-530 4021
ที่อยู่ 2521/8, ถนนลาดพร้าว, แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร, 10310, Thailand